Речник косовско-метохиског дијалекта

на̄мћо̑р , на̄мћо̏ра  м. и  прид.   злочест, пакостан, зловољан човек :   Ку̑ј мо̏же да узне̑ од оно̏га на̄мћо̏ра .  — Онако̑га на̄мћо̏ра  чове̏ка о̏чи ми ви̏деле не̑су.  — У В. н. , у RJA. namćor  прид.    Реч је перс.   nanqor  прид. , тур.  народски namqor  прид.   који не зна да цени со и хлеб, неблагодаран .

Речник говора јужне Србије

намћо́р  м   ( перс. )   ( тур.   nankör  - незахвалник )   лош човек, који уједно и ћути.   „Прозбо́ри, бре намћо́ре!”   ( Врање ).