Српски рјечник

па́рлог , m.   ein verwahrloster Weinberg , vinea neglecta . [ cf.   залежај ].

Речник косовско-метохиског дијалекта

па̑рлог , па̄рло̏га  м.   запуштено, зиратно земљиште и коровом обрасло, густиш, коров, трњак и сл. :   Она̑ј па̑рлог  се раскр̄че̏т не мо̏же.  — У В. и у RJA. párlog  м., али тамо значи обатаљен виноград .