Српски рјечник

цр̏ћи  [ цркнути ], цр̏кне̑м  v. pf.  ( цр̏кох , цр̏че , цр̏као , цр̏кла )
1.
  umkommen , pereo   (von Thieren) . [ cf.   крепати , липсати , мањкати   1 , 2   писнути   3 , скапати ].
2.
  bersten , rumpi  [ vide   1   прснути ]:  На руци му три златна прстена, | Та сва три му цркла  [на] прстима .

Речник говора Прошћења

цр̏ћи , цр̏кне̄м  — цркнути.  —   Заплака се дијете, имаде црћи.